<<กลับ
บันทึกข้อมูลปีการศึกษาที่เข้าศึกษา : 2560 (รหัส 60)
 
}
 
 
   ข้อมูลส่วนตัว
 เลขที่ :     4  
   
 เลขประจำตัวประชาชน/เลข 13 :     1411600156490  
 รหัสประจำตัวนักศึกษา :     6006110004  
 คำนำหน้า :     นางสาว  
 ชื่อ :     ยุพาพร  
 นามสกุล :     คำนา  
 คำนำหน้าภาษาอังกฤษ :     Miss.  
 ชื่อภาษาอังกฤษ :     Yupaporn  
 นามสกุลภาษาอังกฤษ :     Khamna  
 วัน-เดือน-ปี เกิด :     30/06/2536  
 
   ข้อมูลที่อยู่
 เลขที่ :     105  
 หมู่ที่ :     2  
 ตรอก/ซอย :     -  
 ถนน :     -  
 จังหวัด :     หนองบัวลำู  
อำเภอ :     โนนสัง  
ตำบล/แขวง :     โนนเมือง  
รหัสไปรษณีย์ :     39140  
โทรศัพท์ :     -  
 โทรศัพท์เคลื่อนที่ :     0829657877  
 
 
 
© วิทยาลัยพิชญบัณฑิต 064 292 0912