<<กลับ
บันทึกข้อมูลปีการศึกษาที่เข้าศึกษา : 2560 (รหัส 60)
 
}
 
 
   ข้อมูลส่วนตัว
 เลขที่ :     44  
   
 เลขประจำตัวประชาชน/เลข 13 :     1410300020176  
 รหัสประจำตัวนักศึกษา :     6006120013  
 คำนำหน้า :     นางสาว  
 ชื่อ :     ปนัดดา  
 นามสกุล :     ดีเลิศ  
 คำนำหน้าภาษาอังกฤษ :     Miss.  
 ชื่อภาษาอังกฤษ :     Panatda  
 นามสกุลภาษาอังกฤษ :     Deelerd  
 วัน-เดือน-ปี เกิด :     27 /9/2528  
 
   ข้อมูลที่อยู่
 เลขที่ :     209  
 หมู่ที่ :     2  
 ตรอก/ซอย :     -  
 ถนน :     -  
 จังหวัด :     อุดรธานี  
อำเภอ :     หนองวัวซอ  
ตำบล/แขวง :     น้ำพ่น  
รหัสไปรษณีย์ :     41360  
โทรศัพท์ :     -  
 โทรศัพท์เคลื่อนที่ :     0632592653  
 
 
 
© วิทยาลัยพิชญบัณฑิต 064 292 0912