<<กลับ
บันทึกข้อมูลปีการศึกษาที่เข้าศึกษา : 2560 (รหัส 60)
 
}
 
 
   ข้อมูลส่วนตัว
 เลขที่ :     31  
   
 เลขประจำตัวประชาชน/เลข 13 :     3420800160496  
 รหัสประจำตัวนักศึกษา :     6006120044  
 คำนำหน้า :     นางสาว  
 ชื่อ :     ญาณิศา  
 นามสกุล :     ธรรมรังษี  
 คำนำหน้าภาษาอังกฤษ :     Ms.  
 ชื่อภาษาอังกฤษ :     Yanisa  
 นามสกุลภาษาอังกฤษ :     Thammarangsee  
 วัน-เดือน-ปี เกิด :     22/10/2525  
 
   ข้อมูลที่อยู่
 เลขที่ :     207  
 หมู่ที่ :     1  
 ตรอก/ซอย :     -  
 ถนน :     -  
 จังหวัด :     เลย  
อำเภอ :     ท่าลี่  
ตำบล/แขวง :     โคกใหญ่  
รหัสไปรษณีย์ :     42140  
โทรศัพท์ :     -  
 โทรศัพท์เคลื่อนที่ :     087-8624727  
 
 
 
© วิทยาลัยพิชญบัณฑิต 064 292 0912