<<กลับ
บันทึกข้อมูลปีการศึกษาที่เข้าศึกษา : 2560 (รหัส 60)
 
}
 
 
   ข้อมูลส่วนตัว
 เลขที่ :     48  
   
 เลขประจำตัวประชาชน/เลข 13 :     1430200094909  
 รหัสประจำตัวนักศึกษา :     6006120019  
 คำนำหน้า :     นาง  
 ชื่อ :     ศิริพร  
 นามสกุล :     จันทกลิ่น  
 คำนำหน้าภาษาอังกฤษ :     Mrs.  
 ชื่อภาษาอังกฤษ :     Siripon  
 นามสกุลภาษาอังกฤษ :     Chanthaklin  
 วัน-เดือน-ปี เกิด :     11/3/2530  
 
   ข้อมูลที่อยู่
 เลขที่ :     179  
 หมู่ที่ :     9  
 ตรอก/ซอย :     -  
 ถนน :     -  
 จังหวัด :     หนองคาย  
อำเภอ :     สระใคร  
ตำบล/แขวง :     บ้านฝาง  
รหัสไปรษณีย์ :     41300  
โทรศัพท์ :     -  
 โทรศัพท์เคลื่อนที่ :     0831445007  
 
 
 
© วิทยาลัยพิชญบัณฑิต 064 292 0912