<<กลับ
บันทึกข้อมูลปีการศึกษาที่เข้าศึกษา : 2560 (รหัส 60)
 
}
 
 
   ข้อมูลส่วนตัว
 เลขที่ :     34  
   
 เลขประจำตัวประชาชน/เลข 13 :     1411101335275  
 รหัสประจำตัวนักศึกษา :     6006110010  
 คำนำหน้า :     นางสาว  
 ชื่อ :     ป��ัสรา  
 นามสกุล :     บุญราชา  
 คำนำหน้าภาษาอังกฤษ :     Miss.  
 ชื่อภาษาอังกฤษ :     paphatsara  
 นามสกุลภาษาอังกฤษ :     bunracha  
 วัน-เดือน-ปี เกิด :     20/10/2541  
 
   ข้อมูลที่อยู่
 เลขที่ :     138  
 หมู่ที่ :     3  
 ตรอก/ซอย :     -  
 ถนน :     -  
 จังหวัด :     อุดรธานี  
อำเภอ :     เพ็ญ  
ตำบล/แขวง :     เตาไห  
รหัสไปรษณีย์ :     41150  
โทรศัพท์ :     -  
 โทรศัพท์เคลื่อนที่ :     0625067025  
 
 
 
© วิทยาลัยพิชญบัณฑิต 064 292 0912