<<กลับ
บันทึกข้อมูลปีการศึกษาที่เข้าศึกษา : 2560 (รหัส 60)
 
}
 
 
   ข้อมูลส่วนตัว
 เลขที่ :     12  
   
 เลขประจำตัวประชาชน/เลข 13 :     1430600131372  
 รหัสประจำตัวนักศึกษา :     6006120005  
 คำนำหน้า :     นางสาว  
 ชื่อ :     สุชาดา  
 นามสกุล :     ลุนบับ  
 คำนำหน้าภาษาอังกฤษ :     Miss.  
 ชื่อภาษาอังกฤษ :     Suchada  
 นามสกุลภาษาอังกฤษ :     Loonbab  
 วัน-เดือน-ปี เกิด :     31/03/2533  
 
   ข้อมูลที่อยู่
 เลขที่ :     150  
 หมู่ที่ :     5  
 ตรอก/ซอย :     -  
 ถนน :     เลย-ท่าลี่  
 จังหวัด :     เลย  
อำเภอ :     เมืองเลย  
ตำบล/แขวง :     กกดู่  
รหัสไปรษณีย์ :     42000  
โทรศัพท์ :     -  
 โทรศัพท์เคลื่อนที่ :     0939381021  
 
 
 
© วิทยาลัยพิชญบัณฑิต 064 292 0912