<<กลับ
บันทึกข้อมูลปีการศึกษาที่เข้าศึกษา : 2560 (รหัส 60)
 
}
 
 
   ข้อมูลส่วนตัว
 เลขที่ :     21  
   
 เลขประจำตัวประชาชน/เลข 13 :     1429900009996  
 รหัสประจำตัวนักศึกษา :     6006120026  
 คำนำหน้า :     นางสาว  
 ชื่อ :     น้ำฝน  
 นามสกุล :     ส้านสิงห์  
 คำนำหน้าภาษาอังกฤษ :     Miss.  
 ชื่อภาษาอังกฤษ :     Namfon  
 นามสกุลภาษาอังกฤษ :     Sansing  
 วัน-เดือน-ปี เกิด :     14/02/2528  
 
   ข้อมูลที่อยู่
 เลขที่ :     88  
 หมู่ที่ :     4  
 ตรอก/ซอย :      
 ถนน :      
 จังหวัด :     เลย  
อำเภอ :     เมือง  
ตำบล/แขวง :     กกดู่  
รหัสไปรษณีย์ :     42000  
โทรศัพท์ :      
 โทรศัพท์เคลื่อนที่ :     081-0475256  
 
 
 
© วิทยาลัยพิชญบัณฑิต 064 292 0912