<<กลับ
บันทึกข้อมูลปีการศึกษาที่เข้าศึกษา : 2560 (รหัส 60)
 
}
 
 
   ข้อมูลส่วนตัว
 เลขที่ :     7  
   
 เลขประจำตัวประชาชน/เลข 13 :     1104300057262  
 รหัสประจำตัวนักศึกษา :     6006110016  
 คำนำหน้า :     นางสาว  
 ชื่อ :     ณัฐวรา  
 นามสกุล :     เวียงสิมมา  
 คำนำหน้าภาษาอังกฤษ :     Miss.  
 ชื่อภาษาอังกฤษ :     Natwara  
 นามสกุลภาษาอังกฤษ :     Waignsimma  
 วัน-เดือน-ปี เกิด :     07/05/2541  
 
   ข้อมูลที่อยู่
 เลขที่ :     10  
 หมู่ที่ :     8  
 ตรอก/ซอย :     -  
 ถนน :     -  
 จังหวัด :     หนองบัวลำ��ู  
อำเภอ :     โนนสัง  
ตำบล/แขวง :     โนนสัง  
รหัสไปรษณีย์ :     39140  
โทรศัพท์ :     -  
 โทรศัพท์เคลื่อนที่ :     0863281422  
 
 
 
© วิทยาลัยพิชญบัณฑิต 064 292 0912