<<กลับ
บันทึกข้อมูลปีการศึกษาที่เข้าศึกษา : 2560 (รหัส 60)
 
}
 
 
   ข้อมูลส่วนตัว
 เลขที่ :     9  
   
 เลขประจำตัวประชาชน/เลข 13 :     2410100038681  
 รหัสประจำตัวนักศึกษา :     6006110024  
 คำนำหน้า :     นางสาว  
 ชื่อ :     กนกวรรณ  
 นามสกุล :     ยอดบุญ  
 คำนำหน้าภาษาอังกฤษ :     Miss.  
 ชื่อภาษาอังกฤษ :     Kanokwan  
 นามสกุลภาษาอังกฤษ :     Yodbon  
 วัน-เดือน-ปี เกิด :     08/01/2539  
 
   ข้อมูลที่อยู่
 เลขที่ :     468  
 หมู่ที่ :     2  
 ตรอก/ซอย :      
 ถนน :      
 จังหวัด :     หนองบัวลำู  
อำเภอ :     เมืองหนองบัวลำู  
ตำบล/แขวง :     หนองบัว  
รหัสไปรษณีย์ :     39000  
โทรศัพท์ :     0912227286  
 โทรศัพท์เคลื่อนที่ :     0912227286  
 
 
 
© วิทยาลัยพิชญบัณฑิต 064 292 0912