<<กลับ
บันทึกข้อมูลปีการศึกษาที่เข้าศึกษา : 2560 (รหัส 60)
 
}
 
 
   ข้อมูลส่วนตัว
 เลขที่ :     15  
   
 เลขประจำตัวประชาชน/เลข 13 :     1411300149625  
 รหัสประจำตัวนักศึกษา :     6006120009  
 คำนำหน้า :     นางสาว  
 ชื่อ :     ลัดดาวรรณ  
 นามสกุล :     ทองผิว  
 คำนำหน้าภาษาอังกฤษ :     Miss.  
 ชื่อภาษาอังกฤษ :     Laddavan  
 นามสกุลภาษาอังกฤษ :     Tongpew  
 วัน-เดือน-ปี เกิด :     07/11/2533  
 
   ข้อมูลที่อยู่
 เลขที่ :     102  
 หมู่ที่ :     1  
 ตรอก/ซอย :     -  
 ถนน :     -  
 จังหวัด :     หนองบัวลำู  
อำเภอ :     ศรีบุญเรือง  
ตำบล/แขวง :     เมืองใหม่  
รหัสไปรษณีย์ :     39180  
โทรศัพท์ :     -  
 โทรศัพท์เคลื่อนที่ :     0910659986  
 
 
 
© วิทยาลัยพิชญบัณฑิต 064 292 0912