<<กลับ
บันทึกข้อมูลปีการศึกษาที่เข้าศึกษา : 2560 (รหัส 60)
 
}
 
 
   ข้อมูลส่วนตัว
 เลขที่ :     17  
   
 เลขประจำตัวประชาชน/เลข 13 :     3420100437142  
 รหัสประจำตัวนักศึกษา :     6006120012  
 คำนำหน้า :     นาง  
 ชื่อ :     อรทัย  
 นามสกุล :     มุงคุณ  
 คำนำหน้าภาษาอังกฤษ :     Mrs.  
 ชื่อภาษาอังกฤษ :     O-rathai  
 นามสกุลภาษาอังกฤษ :     Mungkun  
 วัน-เดือน-ปี เกิด :     23/01/ 2521  
 
   ข้อมูลที่อยู่
 เลขที่ :     100  
 หมู่ที่ :     2  
 ตรอก/ซอย :     -  
 ถนน :     -  
 จังหวัด :     เลย  
อำเภอ :     เมือง  
ตำบล/แขวง :     นาดินดำ  
รหัสไปรษณีย์ :     42000  
โทรศัพท์ :     -  
 โทรศัพท์เคลื่อนที่ :     0887421088  
 
 
 
© วิทยาลัยพิชญบัณฑิต 064 292 0912