<<กลับ
บันทึกข้อมูลปีการศึกษาที่เข้าศึกษา : 2560 (รหัส 60)
 
}
 
 
   ข้อมูลส่วนตัว
 เลขที่ :     25  
   
 เลขประจำตัวประชาชน/เลข 13 :     1420300086568  
 รหัสประจำตัวนักศึกษา :     6006120032  
 คำนำหน้า :     นางสาว  
 ชื่อ :     น��ัสวริน  
 นามสกุล :     แสงขาว  
 คำนำหน้าภาษาอังกฤษ :     Miss.  
 ชื่อภาษาอังกฤษ :     Napatwarin  
 นามสกุลภาษาอังกฤษ :     Seangkhao  
 วัน-เดือน-ปี เกิด :     18/08/2535  
 
   ข้อมูลที่อยู่
 เลขที่ :     17/3  
 หมู่ที่ :     6  
 ตรอก/ซอย :     -  
 ถนน :     -  
 จังหวัด :     เลย  
อำเภอ :     เชียงคาน  
ตำบล/แขวง :     นาซ่าว  
รหัสไปรษณีย์ :     42110  
โทรศัพท์ :     -  
 โทรศัพท์เคลื่อนที่ :     080-5416915  
 
 
 
© วิทยาลัยพิชญบัณฑิต 064 292 0912