<<กลับ
บันทึกข้อมูลปีการศึกษาที่เข้าศึกษา : 2560 (รหัส 60)
 
}
 
 
   ข้อมูลส่วนตัว
 เลขที่ :     47  
   
 เลขประจำตัวประชาชน/เลข 13 :     1410100236990  
 รหัสประจำตัวนักศึกษา :     6006120018  
 คำนำหน้า :     นางสาว  
 ชื่อ :     ��ัชชิรา  
 นามสกุล :     เรืองเดช  
 คำนำหน้าภาษาอังกฤษ :     Miss.  
 ชื่อภาษาอังกฤษ :     Pathira  
 นามสกุลภาษาอังกฤษ :     Ruangdet  
 วัน-เดือน-ปี เกิด :     19/02/2535  
 
   ข้อมูลที่อยู่
 เลขที่ :     202  
 หมู่ที่ :     5  
 ตรอก/ซอย :     -  
 ถนน :     -  
 จังหวัด :     อุดรธานี  
อำเภอ :     เมือง  
ตำบล/แขวง :     หนองไผ่  
รหัสไปรษณีย์ :     41330  
โทรศัพท์ :     -  
 โทรศัพท์เคลื่อนที่ :     0885185434  
 
 
 
© วิทยาลัยพิชญบัณฑิต 064 292 0912