<<กลับ
บันทึกข้อมูลปีการศึกษาที่เข้าศึกษา : 2560 (รหัส 60)
 
}
 
 
   ข้อมูลส่วนตัว
 เลขที่ :     38  
   
 เลขประจำตัวประชาชน/เลข 13 :     2470801031195  
 รหัสประจำตัวนักศึกษา :     6006110014  
 คำนำหน้า :     นางสาว  
 ชื่อ :     ลลิตา  
 นามสกุล :     นรสาร  
 คำนำหน้าภาษาอังกฤษ :     Miss.  
 ชื่อภาษาอังกฤษ :     Lalita  
 นามสกุลภาษาอังกฤษ :     Norasan  
 วัน-เดือน-ปี เกิด :     08/07/2532  
 
   ข้อมูลที่อยู่
 เลขที่ :     7/261  
 หมู่ที่ :     1  
 ตรอก/ซอย :     -  
 ถนน :     ทหาร  
 จังหวัด :     อุดรธานี  
อำเภอ :     เมือง  
ตำบล/แขวง :     หมากแข้ง  
รหัสไปรษณีย์ :     41000  
โทรศัพท์ :     -  
 โทรศัพท์เคลื่อนที่ :     0610313638  
 
 
 
© วิทยาลัยพิชญบัณฑิต 064 292 0912