<<กลับ
บันทึกข้อมูลปีการศึกษาที่เข้าศึกษา : 2560 (รหัส 60)
 
}
 
 
   ข้อมูลส่วนตัว
 เลขที่ :     2  
   
 เลขประจำตัวประชาชน/เลข 13 :     1399900072745  
 รหัสประจำตัวนักศึกษา :     6006110002  
 คำนำหน้า :     นางสาว  
 ชื่อ :     ณัฏฐาพร  
 นามสกุล :     สีดากุด  
 คำนำหน้าภาษาอังกฤษ :     Miss.  
 ชื่อภาษาอังกฤษ :     Natthaphon  
 นามสกุลภาษาอังกฤษ :     seedakud  
 วัน-เดือน-ปี เกิด :     06/06/2541  
 
   ข้อมูลที่อยู่
 เลขที่ :     166  
 หมู่ที่ :     1  
 ตรอก/ซอย :     -  
 ถนน :     -  
 จังหวัด :     หนองบัวลำู  
อำเภอ :     โนนสัง  
ตำบล/แขวง :     หนองเรือ  
รหัสไปรษณีย์ :     39140  
โทรศัพท์ :     -  
 โทรศัพท์เคลื่อนที่ :     0953987639  
 
 
 
© วิทยาลัยพิชญบัณฑิต 064 292 0912