<<กลับ
บันทึกข้อมูลปีการศึกษาที่เข้าศึกษา : 2560 (รหัส 60)
 
}
 
 
   ข้อมูลส่วนตัว
 เลขที่ :     27  
   
 เลขประจำตัวประชาชน/เลข 13 :     1411200193550  
 รหัสประจำตัวนักศึกษา :     6006120037  
 คำนำหน้า :     นางสาว  
 ชื่อ :     ละออง  
 นามสกุล :     สายสี  
 คำนำหน้าภาษาอังกฤษ :     Miss.  
 ชื่อภาษาอังกฤษ :     Laong  
 นามสกุลภาษาอังกฤษ :     Saisee  
 วัน-เดือน-ปี เกิด :     05/11/2534  
 
   ข้อมูลที่อยู่
 เลขที่ :     36  
 หมู่ที่ :     1  
 ตรอก/ซอย :      
 ถนน :      
 จังหวัด :     หนองบัวลำู  
อำเภอ :     เมือง  
ตำบล/แขวง :     หนองบัว  
รหัสไปรษณีย์ :     39000  
โทรศัพท์ :      
 โทรศัพท์เคลื่อนที่ :     095-2375182  
 
 
 
© วิทยาลัยพิชญบัณฑิต 064 292 0912