<<กลับ
บันทึกข้อมูลปีการศึกษาที่เข้าศึกษา : 2560 (รหัส 60)
 
}
 
 
   ข้อมูลส่วนตัว
 เลขที่ :     23  
   
 เลขประจำตัวประชาชน/เลข 13 :     1420800039470  
 รหัสประจำตัวนักศึกษา :     6006120029  
 คำนำหน้า :     นางสาว  
 ชื่อ :     นิศารัตน์  
 นามสกุล :     พันทะบัวศรี  
 คำนำหน้าภาษาอังกฤษ :     Miss.  
 ชื่อภาษาอังกฤษ :     Nisarat  
 นามสกุลภาษาอังกฤษ :     Phanthabuasri  
 วัน-เดือน-ปี เกิด :     03/04/2530  
 
   ข้อมูลที่อยู่
 เลขที่ :     329  
 หมู่ที่ :     3  
 ตรอก/ซอย :     -  
 ถนน :     -  
 จังหวัด :     เลย  
อำเภอ :     ท่าลี่  
ตำบล/แขวง :     น้ำแคม  
รหัสไปรษณีย์ :     42140  
โทรศัพท์ :     -  
 โทรศัพท์เคลื่อนที่ :     0867939241  
 
 
 
© วิทยาลัยพิชญบัณฑิต 064 292 0912