<<กลับ
บันทึกข้อมูลปีการศึกษาที่เข้าศึกษา : 2560 (รหัส 60)
 
}
 
 
   ข้อมูลส่วนตัว
 เลขที่ :     20  
   
 เลขประจำตัวประชาชน/เลข 13 :     1411400109251  
 รหัสประจำตัวนักศึกษา :     6006120023  
 คำนำหน้า :     นางสาว  
 ชื่อ :     วิารัตน์  
 นามสกุล :     สุระมณี  
 คำนำหน้าภาษาอังกฤษ :     Miss.  
 ชื่อภาษาอังกฤษ :     wiparut  
 นามสกุลภาษาอังกฤษ :     Suramanee  
 วัน-เดือน-ปี เกิด :     01/09/2530  
 
   ข้อมูลที่อยู่
 เลขที่ :     127/1  
 หมู่ที่ :     14  
 ตรอก/ซอย :     -  
 ถนน :     -  
 จังหวัด :     หนองบัวลำู  
อำเภอ :     นากลาง  
ตำบล/แขวง :     ด่านช้าง  
รหัสไปรษณีย์ :     39170  
โทรศัพท์ :     -  
 โทรศัพท์เคลื่อนที่ :     0979524717  
 
 
 
© วิทยาลัยพิชญบัณฑิต 064 292 0912