<<กลับ
บันทึกข้อมูลปีการศึกษาที่เข้าศึกษา : 2560 (รหัส 60)
 
}
 
 
   ข้อมูลส่วนตัว
 เลขที่ :     3  
   
 เลขประจำตัวประชาชน/เลข 13 :     1390300031624  
 รหัสประจำตัวนักศึกษา :     6006110003  
 คำนำหน้า :     นางสาว  
 ชื่อ :     วิชลดา  
 นามสกุล :     โสาศรี  
 คำนำหน้าภาษาอังกฤษ :     Miss.  
 ชื่อภาษาอังกฤษ :     Wichonlada  
 นามสกุลภาษาอังกฤษ :     Sophasri  
 วัน-เดือน-ปี เกิด :     14/07/2540  
 
   ข้อมูลที่อยู่
 เลขที่ :     181  
 หมู่ที่ :     1  
 ตรอก/ซอย :     -  
 ถนน :     -  
 จังหวัด :     หนองบัวลำู  
อำเภอ :     โนนสัง  
ตำบล/แขวง :     โนนสัง  
รหัสไปรษณีย์ :     39140  
โทรศัพท์ :     -  
 โทรศัพท์เคลื่อนที่ :     0910623715  
 
 
 
© วิทยาลัยพิชญบัณฑิต 064 292 0912