<<กลับ
บันทึกข้อมูลปีการศึกษาที่เข้าศึกษา : 2560 (รหัส 60)
 
}
 
 
   ข้อมูลส่วนตัว
 เลขที่ :     6  
   
 เลขประจำตัวประชาชน/เลข 13 :     1411200189609  
 รหัสประจำตัวนักศึกษา :     6006110015  
 คำนำหน้า :     นางสาว  
 ชื่อ :     ระพีพรรณ  
 นามสกุล :     บรรเทาพิษ  
 คำนำหน้าภาษาอังกฤษ :     Miss.  
 ชื่อภาษาอังกฤษ :     Rapeepan  
 นามสกุลภาษาอังกฤษ :     Bantaopit  
 วัน-เดือน-ปี เกิด :     29/08/2534  
 
   ข้อมูลที่อยู่
 เลขที่ :     195  
 หมู่ที่ :     6  
 ตรอก/ซอย :     -  
 ถนน :     เทพประทาน  
 จังหวัด :     หนองบัวลำู  
อำเภอ :     เมืองหนองบัวลำู  
ตำบล/แขวง :     ลำู  
รหัสไปรษณีย์ :     39000  
โทรศัพท์ :     -  
 โทรศัพท์เคลื่อนที่ :     0942722223  
 
 
 
© วิทยาลัยพิชญบัณฑิต 064 292 0912