<<กลับ
บันทึกข้อมูลปีการศึกษาที่เข้าศึกษา : 2560 (รหัส 60)
 
}
 
 
   ข้อมูลส่วนตัว
 เลขที่ :     13  
   
 เลขประจำตัวประชาชน/เลข 13 :     3421000027130  
 รหัสประจำตัวนักศึกษา :     6006120006  
 คำนำหน้า :     นางสาว  
 ชื่อ :     กาญจนา  
 นามสกุล :     แผลงสูงเนิน  
 คำนำหน้าภาษาอังกฤษ :     Miss.  
 ชื่อภาษาอังกฤษ :     Kanjana  
 นามสกุลภาษาอังกฤษ :     Plangsungnearn  
 วัน-เดือน-ปี เกิด :     06/03/2524  
 
   ข้อมูลที่อยู่
 เลขที่ :     26  
 หมู่ที่ :     9  
 ตรอก/ซอย :     -  
 ถนน :     -  
 จังหวัด :     เลย  
อำเภอ :     ูกระดึง  
ตำบล/แขวง :     ศรีฐาน  
รหัสไปรษณีย์ :     42180  
โทรศัพท์ :     -  
 โทรศัพท์เคลื่อนที่ :     0833456606  
 
 
 
© วิทยาลัยพิชญบัณฑิต 064 292 0912