<<กลับ
บันทึกข้อมูลปีการศึกษาที่เข้าศึกษา : 2560 (รหัส 60)
 
}
 
 
   ข้อมูลส่วนตัว
 เลขที่ :     45  
   
 เลขประจำตัวประชาชน/เลข 13 :     3410400499810  
 รหัสประจำตัวนักศึกษา :     6006120014  
 คำนำหน้า :     นางสาว  
 ชื่อ :     นันดา  
 นามสกุล :     นารี  
 คำนำหน้าภาษาอังกฤษ :     Miss.  
 ชื่อภาษาอังกฤษ :     NANDA  
 นามสกุลภาษาอังกฤษ :     NAREE  
 วัน-เดือน-ปี เกิด :     22/11/2525  
 
   ข้อมูลที่อยู่
 เลขที่ :     48  
 หมู่ที่ :     12  
 ตรอก/ซอย :      
 ถนน :      
 จังหวัด :     อุดรธานี  
อำเภอ :     ประจักษ์ศิลปาคม  
ตำบล/แขวง :     ห้วยสามพาด  
รหัสไปรษณีย์ :     41110  
โทรศัพท์ :      
 โทรศัพท์เคลื่อนที่ :     093-3209463  
 
 
 
© วิทยาลัยพิชญบัณฑิต 064 292 0912