<<กลับ
บันทึกข้อมูลปีการศึกษาที่เข้าศึกษา : 2561 (รหัส 61)
 
}
 
 
   ข้อมูลส่วนตัว
 เลขที่ :     28  
   
 เลขประจำตัวประชาชน/เลข 13 :     1400900283453  
 รหัสประจำตัวนักศึกษา :     6106110038  
 คำนำหน้า :     นางสาว  
 ชื่อ :     เฟื่องฟู  
 นามสกุล :     ชูจันดา  
 คำนำหน้าภาษาอังกฤษ :     Miss.  
 ชื่อภาษาอังกฤษ :     fuangfoo  
 นามสกุลภาษาอังกฤษ :     Choojanda  
 วัน-เดือน-ปี เกิด :     27/01/2542  
 
   ข้อมูลที่อยู่
 เลขที่ :     297  
 หมู่ที่ :     1  
 ตรอก/ซอย :      
 ถนน :      
 จังหวัด :     กาฬสินธุ์  
อำเภอ :     ท่าคันโท  
ตำบล/แขวง :     กุดจิก  
รหัสไปรษณีย์ :     46190  
โทรศัพท์ :      
 โทรศัพท์เคลื่อนที่ :     0910563713  
 
 
 
© วิทยาลัยพิชญบัณฑิต 064 292 0912