<<กลับ
บันทึกข้อมูลปีการศึกษาที่เข้าศึกษา : 2561 (รหัส 61)
 
}
 
 
   ข้อมูลส่วนตัว
 เลขที่ :     17  
   
 เลขประจำตัวประชาชน/เลข 13 :     1421200032076  
 รหัสประจำตัวนักศึกษา :     6106110026  
 คำนำหน้า :     นางสาว  
 ชื่อ :     พัชรี  
 นามสกุล :     ศรีสุนทร  
 คำนำหน้าภาษาอังกฤษ :     Miss.  
 ชื่อภาษาอังกฤษ :     Putcharee  
 นามสกุลภาษาอังกฤษ :     Srisunton  
 วัน-เดือน-ปี เกิด :     25/06/2535  
 
   ข้อมูลที่อยู่
 เลขที่ :     72  
 หมู่ที่ :     11  
 ตรอก/ซอย :     -  
 ถนน :     -  
 จังหวัด :     เลย  
อำเภอ :     ผาขาว  
ตำบล/แขวง :     ผาขาว  
รหัสไปรษณีย์ :     42240  
โทรศัพท์ :     -  
 โทรศัพท์เคลื่อนที่ :     0981538729  
 
 
 
© วิทยาลัยพิชญบัณฑิต 064 292 0912