<<กลับ
บันทึกข้อมูลปีการศึกษาที่เข้าศึกษา : 2561 (รหัส 61)
 
}
 
 
   ข้อมูลส่วนตัว
 เลขที่ :     14  
   
 เลขประจำตัวประชาชน/เลข 13 :     1421000094353  
 รหัสประจำตัวนักศึกษา :     6106110021  
 คำนำหน้า :     นาง  
 ชื่อ :     ปวีณา  
 นามสกุล :     พรมดี  
 คำนำหน้าภาษาอังกฤษ :     Mrs.  
 ชื่อภาษาอังกฤษ :     Paveena  
 นามสกุลภาษาอังกฤษ :     Phomdee  
 วัน-เดือน-ปี เกิด :     23/09/2529  
 
   ข้อมูลที่อยู่
 เลขที่ :     93  
 หมู่ที่ :     5  
 ตรอก/ซอย :     -  
 ถนน :     -  
 จังหวัด :     เลย  
อำเภอ :     ผาขาว  
ตำบล/แขวง :     โนนปอแดง  
รหัสไปรษณีย์ :     42240  
โทรศัพท์ :     -  
 โทรศัพท์เคลื่อนที่ :     0893948364  
 
 
 
© วิทยาลัยพิชญบัณฑิต 064 292 0912