<<กลับ
บันทึกข้อมูลปีการศึกษาที่เข้าศึกษา : 2561 (รหัส 61)
 
}
 
 
   ข้อมูลส่วนตัว
 เลขที่ :     19  
   
 เลขประจำตัวประชาชน/เลข 13 :     1399900018147  
 รหัสประจำตัวนักศึกษา :     6106110028  
 คำนำหน้า :     นางสาว  
 ชื่อ :     จิรวรรณ  
 นามสกุล :     ทองขัน  
 คำนำหน้าภาษาอังกฤษ :     Miss.  
 ชื่อภาษาอังกฤษ :     Jirawan  
 นามสกุลภาษาอังกฤษ :     Thongkhan  
 วัน-เดือน-ปี เกิด :     13/12/2538  
 
   ข้อมูลที่อยู่
 เลขที่ :     138  
 หมู่ที่ :     3  
 ตรอก/ซอย :     -  
 ถนน :     -  
 จังหวัด :     หนองบัวลำ��ู  
อำเภอ :     เมือง  
ตำบล/แขวง :     บ้านพร้าว  
รหัสไปรษณีย์ :     39000  
โทรศัพท์ :     -  
 โทรศัพท์เคลื่อนที่ :     0934469880  
 
 
 
© วิทยาลัยพิชญบัณฑิต 064 292 0912