<<กลับ
บันทึกข้อมูลปีการศึกษาที่เข้าศึกษา : 2561 (รหัส 61)
 
}
 
 
   ข้อมูลส่วนตัว
 เลขที่ :     27  
   
 เลขประจำตัวประชาชน/เลข 13 :     1539900456754  
 รหัสประจำตัวนักศึกษา :     6106110037  
 คำนำหน้า :     นาย  
 ชื่อ :     นันทวัฒน์  
 นามสกุล :     พรมวัฒนะ  
 คำนำหน้าภาษาอังกฤษ :     Mr.  
 ชื่อภาษาอังกฤษ :     NANTHAWAT  
 นามสกุลภาษาอังกฤษ :     PROMWATTHANA  
 วัน-เดือน-ปี เกิด :     08/07/2537  
 
   ข้อมูลที่อยู่
 เลขที่ :     66  
 หมู่ที่ :     11  
 ตรอก/ซอย :     -  
 ถนน :     -  
 จังหวัด :     อุดรธานี  
อำเภอ :     กุม��วาปี  
ตำบล/แขวง :     แชแล  
รหัสไปรษณีย์ :     41110  
โทรศัพท์ :     -  
 โทรศัพท์เคลื่อนที่ :     0830202564,0989656135  
 
 
 
© วิทยาลัยพิชญบัณฑิต 064 292 0912