<<กลับ
บันทึกข้อมูลปีการศึกษาที่เข้าศึกษา : 2561 (รหัส 61)
 
}
 
 
   ข้อมูลส่วนตัว
 เลขที่ :     5  
   
 เลขประจำตัวประชาชน/เลข 13 :     1399900080390  
 รหัสประจำตัวนักศึกษา :     6106110006  
 คำนำหน้า :     นางสาว  
 ชื่อ :     กัลยาณี  
 นามสกุล :     รัตนวงศ์  
 คำนำหน้าภาษาอังกฤษ :     Ms.  
 ชื่อภาษาอังกฤษ :     Kanlayanee  
 นามสกุลภาษาอังกฤษ :     Rattanawong  
 วัน-เดือน-ปี เกิด :     02/10/2541  
 
   ข้อมูลที่อยู่
 เลขที่ :     332  
 หมู่ที่ :     12  
 ตรอก/ซอย :     -  
 ถนน :     -  
 จังหวัด :     หนองบัวลำู  
อำเภอ :     เมืองหนองบัวลำู  
ตำบล/แขวง :     หัวนา  
รหัสไปรษณีย์ :     39000  
โทรศัพท์ :     0910254854  
 โทรศัพท์เคลื่อนที่ :     0910254854  
 
 
 
© วิทยาลัยพิชญบัณฑิต 064 292 0912