<<กลับ
บันทึกข้อมูลปีการศึกษาที่เข้าศึกษา : 2561 (รหัส 61)
 
}
 
 
   ข้อมูลส่วนตัว
 เลขที่ :     13  
   
 เลขประจำตัวประชาชน/เลข 13 :     1399900082741  
 รหัสประจำตัวนักศึกษา :     6106110019  
 คำนำหน้า :     นางสาว  
 ชื่อ :     สุัตรา  
 นามสกุล :     บุญเรือน  
 คำนำหน้าภาษาอังกฤษ :     Ms.  
 ชื่อภาษาอังกฤษ :     Supattra  
 นามสกุลภาษาอังกฤษ :     Boonruan  
 วัน-เดือน-ปี เกิด :     22/11/2541  
 
   ข้อมูลที่อยู่
 เลขที่ :     205/12  
 หมู่ที่ :     6  
 ตรอก/ซอย :      
 ถนน :      
 จังหวัด :     หนองบัวลำู  
อำเภอ :     เมืองหนองบัวลำู  
ตำบล/แขวง :     ลำู  
รหัสไปรษณีย์ :     39000  
โทรศัพท์ :      
 โทรศัพท์เคลื่อนที่ :     0996282911  
 
 
 
© วิทยาลัยพิชญบัณฑิต 064 292 0912