<<กลับ
บันทึกข้อมูลปีการศึกษาที่เข้าศึกษา : 2561 (รหัส 61)
 
}
 
 
   ข้อมูลส่วนตัว
 เลขที่ :     11  
   
 เลขประจำตัวประชาชน/เลข 13 :     1390400043560  
 รหัสประจำตัวนักศึกษา :     6106110016  
 คำนำหน้า :     นางสาว  
 ชื่อ :     ศิริพร  
 นามสกุล :     มูลอามี  
 คำนำหน้าภาษาอังกฤษ :     Miss.  
 ชื่อภาษาอังกฤษ :     Siriporn  
 นามสกุลภาษาอังกฤษ :     Moonarmee  
 วัน-เดือน-ปี เกิด :     19/07/2539  
 
   ข้อมูลที่อยู่
 เลขที่ :     2/1  
 หมู่ที่ :     2  
 ตรอก/ซอย :     -  
 ถนน :     -  
 จังหวัด :     หนองบัวลำู  
อำเภอ :     ศรีบุญเรือง  
ตำบล/แขวง :     หันนางาม  
รหัสไปรษณีย์ :     39180  
โทรศัพท์ :     -  
 โทรศัพท์เคลื่อนที่ :     0653089356  
 
 
 
© วิทยาลัยพิชญบัณฑิต 064 292 0912