<<กลับ
บันทึกข้อมูลปีการศึกษาที่เข้าศึกษา : 2561 (รหัส 61)
 
}
 
 
   ข้อมูลส่วนตัว
 เลขที่ :     2  
   
 เลขประจำตัวประชาชน/เลข 13 :     3420900984253  
 รหัสประจำตัวนักศึกษา :     6106110002  
 คำนำหน้า :     นาง  
 ชื่อ :     ปาลิดา  
 นามสกุล :     อินจันทร์  
 คำนำหน้าภาษาอังกฤษ :     Mrs.  
 ชื่อภาษาอังกฤษ :     Palida  
 นามสกุลภาษาอังกฤษ :     Inchan  
 วัน-เดือน-ปี เกิด :     30/01/2516  
 
   ข้อมูลที่อยู่
 เลขที่ :     28  
 หมู่ที่ :     7  
 ตรอก/ซอย :     -  
 ถนน :     -  
 จังหวัด :     หนองบัวลำู  
อำเภอ :     โนนสัง  
ตำบล/แขวง :     กุดดู่  
รหัสไปรษณีย์ :     39140  
โทรศัพท์ :     -  
 โทรศัพท์เคลื่อนที่ :     0951787989  
 
 
 
© วิทยาลัยพิชญบัณฑิต 064 292 0912