<<กลับ
บันทึกข้อมูลปีการศึกษาที่เข้าศึกษา : 2561 (รหัส 61)
 
}
 
 
   ข้อมูลส่วนตัว
 เลขที่ :     1  
   
 เลขประจำตัวประชาชน/เลข 13 :     1430400140459  
 รหัสประจำตัวนักศึกษา :     6106110001  
 คำนำหน้า :     นางสาว  
 ชื่อ :     นุชนาฎ  
 นามสกุล :     วุฒิสาร  
 คำนำหน้าภาษาอังกฤษ :     Miss.  
 ชื่อภาษาอังกฤษ :     Nuchanart  
 นามสกุลภาษาอังกฤษ :     Wuttisan  
 วัน-เดือน-ปี เกิด :     10/08/2538  
 
   ข้อมูลที่อยู่
 เลขที่ :     197  
 หมู่ที่ :     6  
 ตรอก/ซอย :     -  
 ถนน :     -  
 จังหวัด :     บึงกาฬ  
อำเภอ :     พรเจริญ  
ตำบล/แขวง :     ป่าแฝก  
รหัสไปรษณีย์ :     38180  
โทรศัพท์ :     -  
 โทรศัพท์เคลื่อนที่ :     0842058482  
 
 
 
© วิทยาลัยพิชญบัณฑิต 064 292 0912