<<กลับ
บันทึกข้อมูลปีการศึกษาที่เข้าศึกษา : 2561 (รหัส 61)
 
}
 
 
   ข้อมูลส่วนตัว
 เลขที่ :     16  
   
 เลขประจำตัวประชาชน/เลข 13 :     1410200076927  
 รหัสประจำตัวนักศึกษา :     6106110025  
 คำนำหน้า :     นางสาว  
 ชื่อ :     เพ็ญนา  
 นามสกุล :     สุดษาน  
 คำนำหน้าภาษาอังกฤษ :     Miss.  
 ชื่อภาษาอังกฤษ :     Pennapa  
 นามสกุลภาษาอังกฤษ :     Sudsan  
 วัน-เดือน-ปี เกิด :     22/03/2532  
 
   ข้อมูลที่อยู่
 เลขที่ :     144  
 หมู่ที่ :     10  
 ตรอก/ซอย :     -  
 ถนน :     -  
 จังหวัด :     หนองบัวลำู  
อำเภอ :     โนนสัง  
ตำบล/แขวง :     นิคมพัฒนา  
รหัสไปรษณีย์ :     39140  
โทรศัพท์ :     -  
 โทรศัพท์เคลื่อนที่ :     0828672885  
 
 
 
© วิทยาลัยพิชญบัณฑิต 064 292 0912