<<กลับ
บันทึกข้อมูลปีการศึกษาที่เข้าศึกษา : 2561 (รหัส 61)
 
}
 
 
   ข้อมูลส่วนตัว
 เลขที่ :     4  
   
 เลขประจำตัวประชาชน/เลข 13 :     1411400117661  
 รหัสประจำตัวนักศึกษา :     6106110004  
 คำนำหน้า :     นางสาว  
 ชื่อ :     ปิยลักษณ์  
 นามสกุล :     ด่านพงษ์  
 คำนำหน้าภาษาอังกฤษ :     Miss.  
 ชื่อภาษาอังกฤษ :     Piyalak  
 นามสกุลภาษาอังกฤษ :     Danpong  
 วัน-เดือน-ปี เกิด :     07/02/2531  
 
   ข้อมูลที่อยู่
 เลขที่ :     159/1  
 หมู่ที่ :     10  
 ตรอก/ซอย :     -  
 ถนน :     -  
 จังหวัด :     หนองบัวลำู  
อำเภอ :     นาวัง  
ตำบล/แขวง :     นาแก  
รหัสไปรษณีย์ :     39170  
โทรศัพท์ :     -  
 โทรศัพท์เคลื่อนที่ :     0820836314  
 
 
 
© วิทยาลัยพิชญบัณฑิต 064 292 0912