<<กลับ
บันทึกข้อมูลปีการศึกษาที่เข้าศึกษา : 2561 (รหัส 61)
 
}
 
 
   ข้อมูลส่วนตัว
 เลขที่ :     3  
   
 เลขประจำตัวประชาชน/เลข 13 :     1390300045218  
 รหัสประจำตัวนักศึกษา :     6106110003  
 คำนำหน้า :     นางสาว  
 ชื่อ :     อุดมลักษณ์  
 นามสกุล :     อาสนานิ  
 คำนำหน้าภาษาอังกฤษ :     Miss.  
 ชื่อภาษาอังกฤษ :     Udomlak  
 นามสกุลภาษาอังกฤษ :     Arsanani  
 วัน-เดือน-ปี เกิด :     13/09/2541  
 
   ข้อมูลที่อยู่
 เลขที่ :     80  
 หมู่ที่ :     8  
 ตรอก/ซอย :     -  
 ถนน :     -  
 จังหวัด :     หนองบัวลำ��ู  
อำเภอ :     โนนสัง  
ตำบล/แขวง :     โนนสัง  
รหัสไปรษณีย์ :     39140  
โทรศัพท์ :     -  
 โทรศัพท์เคลื่อนที่ :     0658816521  
 
 
 
© วิทยาลัยพิชญบัณฑิต 064 292 0912