<<กลับ
บันทึกข้อมูลปีการศึกษาที่เข้าศึกษา : 2561 (รหัส 61)
 
}
 
 
   ข้อมูลส่วนตัว
 เลขที่ :     20  
   
 เลขประจำตัวประชาชน/เลข 13 :     1411300197581  
 รหัสประจำตัวนักศึกษา :     6106110031  
 คำนำหน้า :     นางสาว  
 ชื่อ :     กัญญารัตน์  
 นามสกุล :     พรมดวงดี  
 คำนำหน้าภาษาอังกฤษ :     Miss.  
 ชื่อภาษาอังกฤษ :     Kanyarat  
 นามสกุลภาษาอังกฤษ :     Promduangdee  
 วัน-เดือน-ปี เกิด :     08/02/2536  
 
   ข้อมูลที่อยู่
 เลขที่ :     1  
 หมู่ที่ :     1  
 ตรอก/ซอย :     -  
 ถนน :     -  
 จังหวัด :     หนองบัวลำู  
อำเภอ :     ศรีบุญเรือง  
ตำบล/แขวง :     นากอก  
รหัสไปรษณีย์ :     39180  
โทรศัพท์ :     0610314149  
 โทรศัพท์เคลื่อนที่ :     0638372955  
 
 
 
© วิทยาลัยพิชญบัณฑิต 064 292 0912