<<กลับ
บันทึกข้อมูลปีการศึกษาที่เข้าศึกษา : 2561 (รหัส 61)
 
}
 
 
   ข้อมูลส่วนตัว
 เลขที่ :     6  
   
 เลขประจำตัวประชาชน/เลข 13 :     1411500092708  
 รหัสประจำตัวนักศึกษา :     6106110007  
 คำนำหน้า :     นางสาว  
 ชื่อ :     อมรวรรณ  
 นามสกุล :     ปัดทุม  
 คำนำหน้าภาษาอังกฤษ :     Miss.  
 ชื่อภาษาอังกฤษ :     Amornwan  
 นามสกุลภาษาอังกฤษ :     Padtum  
 วัน-เดือน-ปี เกิด :     10/10/2533  
 
   ข้อมูลที่อยู่
 เลขที่ :     144  
 หมู่ที่ :     13  
 ตรอก/ซอย :     -  
 ถนน :     -  
 จังหวัด :     หนองบัวลำ��ู  
อำเภอ :     สุวรรณคูหา  
ตำบล/แขวง :     นาดี  
รหัสไปรษณีย์ :     39270  
โทรศัพท์ :     -  
 โทรศัพท์เคลื่อนที่ :     0979934368  
 
 
 
© วิทยาลัยพิชญบัณฑิต 064 292 0912