<<กลับ
บันทึกข้อมูลปีการศึกษาที่เข้าศึกษา : 2561 (รหัส 61)
 
}
 
 
   ข้อมูลส่วนตัว
 เลขที่ :     7  
   
 เลขประจำตัวประชาชน/เลข 13 :     1421000131038  
 รหัสประจำตัวนักศึกษา :     6106110010  
 คำนำหน้า :     นางสาว  
 ชื่อ :     อุบลวรรณ  
 นามสกุล :     คำแพงแก้ว  
 คำนำหน้าภาษาอังกฤษ :     Miss.  
 ชื่อภาษาอังกฤษ :     Ubonwan  
 นามสกุลภาษาอังกฤษ :     Khamphaengkaew  
 วัน-เดือน-ปี เกิด :     23/07/2532  
 
   ข้อมูลที่อยู่
 เลขที่ :     103  
 หมู่ที่ :     12  
 ตรอก/ซอย :     -  
 ถนน :     -  
 จังหวัด :     เลย  
อำเภอ :     ูกระดึง  
ตำบล/แขวง :     ูกระดึง  
รหัสไปรษณีย์ :     42180  
โทรศัพท์ :     0935433640  
 โทรศัพท์เคลื่อนที่ :     0935433640  
 
 
 
© วิทยาลัยพิชญบัณฑิต 064 292 0912