<<กลับ
บันทึกข้อมูลปีการศึกษาที่เข้าศึกษา : 2561 (รหัส 61)
 
}
 
 
   ข้อมูลส่วนตัว
 เลขที่ :     10  
   
 เลขประจำตัวประชาชน/เลข 13 :     1420900049035  
 รหัสประจำตัวนักศึกษา :     6106110014  
 คำนำหน้า :     นาง  
 ชื่อ :     สุาณีย์  
 นามสกุล :     ชัยศรี  
 คำนำหน้าภาษาอังกฤษ :     Mrs.  
 ชื่อภาษาอังกฤษ :     supanee  
 นามสกุลภาษาอังกฤษ :     chaisi  
 วัน-เดือน-ปี เกิด :     07/02/2529  
 
   ข้อมูลที่อยู่
 เลขที่ :     853  
 หมู่ที่ :     13  
 ตรอก/ซอย :     -  
 ถนน :     -  
 จังหวัด :     เลย  
อำเภอ :     เอราวัณ  
ตำบล/แขวง :     ผาอินทร์แปลง  
รหัสไปรษณีย์ :     42220  
โทรศัพท์ :     -  
 โทรศัพท์เคลื่อนที่ :     0890322832  
 
 
 
© วิทยาลัยพิชญบัณฑิต 064 292 0912