<<กลับ
บันทึกข้อมูลปีการศึกษาที่เข้าศึกษา : 2561 (รหัส 61)
 
}
 
 
   ข้อมูลส่วนตัว
 เลขที่ :     33  
   
 เลขประจำตัวประชาชน/เลข 13 :     1419900576068  
 รหัสประจำตัวนักศึกษา :     6106110045  
 คำนำหน้า :     นางสาว  
 ชื่อ :     ฐิตาพร  
 นามสกุล :     แข็งแรง  
 คำนำหน้าภาษาอังกฤษ :     Miss.  
 ชื่อภาษาอังกฤษ :     Thithaporn  
 นามสกุลภาษาอังกฤษ :     Khaengraeng  
 วัน-เดือน-ปี เกิด :     17/03/2539  
 
   ข้อมูลที่อยู่
 เลขที่ :     143  
 หมู่ที่ :     7  
 ตรอก/ซอย :     พยุงศักดิ์  
 ถนน :      
 จังหวัด :     อุดรธานี  
อำเภอ :     น้ำโสม  
ตำบล/แขวง :     ศรีสำราญ  
รหัสไปรษณีย์ :     41210  
โทรศัพท์ :     0637155521  
 โทรศัพท์เคลื่อนที่ :     0637155521  
 
 
 
© วิทยาลัยพิชญบัณฑิต 064 292 0912