<<กลับ
บันทึกข้อมูลปีการศึกษาที่เข้าศึกษา : 2561 (รหัส 61)
 
}
 
 
   ข้อมูลส่วนตัว
 เลขที่ :     31  
   
 เลขประจำตัวประชาชน/เลข 13 :     1419901805184  
 รหัสประจำตัวนักศึกษา :     6106110043  
 คำนำหน้า :     นางสาว  
 ชื่อ :     รุ่งทิวา  
 นามสกุล :     วันชูพริ้ง  
 คำนำหน้าภาษาอังกฤษ :     Miss.  
 ชื่อภาษาอังกฤษ :     Rungthiwa  
 นามสกุลภาษาอังกฤษ :     Wanchupring  
 วัน-เดือน-ปี เกิด :     01/11/2541  
 
   ข้อมูลที่อยู่
 เลขที่ :     188  
 หมู่ที่ :     5  
 ตรอก/ซอย :     -  
 ถนน :     -  
 จังหวัด :     อุดรธานี  
อำเภอ :     กุม��วาปี  
ตำบล/แขวง :     เสอเพลอ  
รหัสไปรษณีย์ :     41370  
โทรศัพท์ :     0864681776  
 โทรศัพท์เคลื่อนที่ :     0864681776  
 
 
 
© วิทยาลัยพิชญบัณฑิต 064 292 0912