<<กลับ
บันทึกข้อมูลปีการศึกษาที่เข้าศึกษา : 2561 (รหัส 61)
 
}
 
 
   ข้อมูลส่วนตัว
 เลขที่ :     8  
   
 เลขประจำตัวประชาชน/เลข 13 :     1411400022121  
 รหัสประจำตัวนักศึกษา :     6106110011  
 คำนำหน้า :     นางสาว  
 ชื่อ :     อุไรวรรณ  
 นามสกุล :     ��ูคำสอน  
 คำนำหน้าภาษาอังกฤษ :     Miss.  
 ชื่อภาษาอังกฤษ :     Uraiwan  
 นามสกุลภาษาอังกฤษ :     Phukamson  
 วัน-เดือน-ปี เกิด :     3/2/2528  
 
   ข้อมูลที่อยู่
 เลขที่ :     26  
 หมู่ที่ :     4  
 ตรอก/ซอย :     -  
 ถนน :     -  
 จังหวัด :     หนองบัวลำ��ู  
อำเภอ :     นาวัง  
ตำบล/แขวง :     วังทอง  
รหัสไปรษณีย์ :     39170  
โทรศัพท์ :     -  
 โทรศัพท์เคลื่อนที่ :     0955142981  
 
 
 
© วิทยาลัยพิชญบัณฑิต 064 292 0912