<<กลับ
บันทึกข้อมูลปีการศึกษาที่เข้าศึกษา : 2561 (รหัส 61)
 
}
 
 
   ข้อมูลส่วนตัว
 เลขที่ :     22  
   
 เลขประจำตัวประชาชน/เลข 13 :     1411400205195  
 รหัสประจำตัวนักศึกษา :     6106110060  
 คำนำหน้า :     นางสาว  
 ชื่อ :     อรทัย  
 นามสกุล :     สมบูรณ์  
 คำนำหน้าภาษาอังกฤษ :     Miss.  
 ชื่อภาษาอังกฤษ :     Orathai  
 นามสกุลภาษาอังกฤษ :     Somboon  
 วัน-เดือน-ปี เกิด :     3ธันวาคม 2534  
 
   ข้อมูลที่อยู่
 เลขที่ :     191/2  
 หมู่ที่ :     10  
 ตรอก/ซอย :     -  
 ถนน :     -  
 จังหวัด :     หนองบัวลำ��ู  
อำเภอ :     นากลาง  
ตำบล/แขวง :     เก่ากลอย  
รหัสไปรษณีย์ :     39350  
โทรศัพท์ :      
 โทรศัพท์เคลื่อนที่ :     0933257712  
 
 
 
© วิทยาลัยพิชญบัณฑิต 064 292 0912