<<กลับ
บันทึกข้อมูลปีการศึกษาที่เข้าศึกษา : 2561 (รหัส 61)
 
}
 
 
   ข้อมูลส่วนตัว
 เลขที่ :     15  
   
 เลขประจำตัวประชาชน/เลข 13 :     1411200196982  
 รหัสประจำตัวนักศึกษา :     6106110024  
 คำนำหน้า :     นางสาว  
 ชื่อ :     นวพร  
 นามสกุล :     พลบูรณ์  
 คำนำหน้าภาษาอังกฤษ :     Miss.  
 ชื่อภาษาอังกฤษ :     Nawaporn  
 นามสกุลภาษาอังกฤษ :     Phonboon  
 วัน-เดือน-ปี เกิด :     03/02/2535  
 
   ข้อมูลที่อยู่
 เลขที่ :     22/1  
 หมู่ที่ :     3  
 ตรอก/ซอย :     -  
 ถนน :     -  
 จังหวัด :     หนองบัวลำู  
อำเภอ :     นาวัง  
ตำบล/แขวง :     นาเหล่า  
รหัสไปรษณีย์ :     39170  
โทรศัพท์ :     -  
 โทรศัพท์เคลื่อนที่ :     0658909620  
 
 
 
© วิทยาลัยพิชญบัณฑิต 064 292 0912