<<กลับ
บันทึกข้อมูลปีการศึกษาที่เข้าศึกษา : 2561 (รหัส 61)
 
}
 
 
   ข้อมูลส่วนตัว
 เลขที่ :     35  
   
 เลขประจำตัวประชาชน/เลข 13 :     1410400193463  
 รหัสประจำตัวนักศึกษา :     6106110049  
 คำนำหน้า :     นางสาว  
 ชื่อ :     กฤษณา  
 นามสกุล :     ธรรมโหร  
 คำนำหน้าภาษาอังกฤษ :     Miss.  
 ชื่อภาษาอังกฤษ :     Kritsana  
 นามสกุลภาษาอังกฤษ :     Thammahon  
 วัน-เดือน-ปี เกิด :     27/06/2534  
 
   ข้อมูลที่อยู่
 เลขที่ :     52  
 หมู่ที่ :     3  
 ตรอก/ซอย :     -  
 ถนน :     -  
 จังหวัด :     อุดรธานี  
อำเภอ :     กุม��วาปี  
ตำบล/แขวง :     เวียงคำ  
รหัสไปรษณีย์ :     41110  
โทรศัพท์ :     -  
 โทรศัพท์เคลื่อนที่ :     0956623773  
 
 
 
© วิทยาลัยพิชญบัณฑิต 064 292 0912