<<กลับ
บันทึกข้อมูลปีการศึกษาที่เข้าศึกษา : 2561 (รหัส 61)
 
}
 
 
   ข้อมูลส่วนตัว
 เลขที่ :     37  
   
 เลขประจำตัวประชาชน/เลข 13 :     1410400409296  
 รหัสประจำตัวนักศึกษา :     6106110053  
 คำนำหน้า :     นางสาว  
 ชื่อ :     ศิริยา  
 นามสกุล :     บุดดาพงษ์  
 คำนำหน้าภาษาอังกฤษ :     Miss.  
 ชื่อภาษาอังกฤษ :     Siriya  
 นามสกุลภาษาอังกฤษ :     Buddapong  
 วัน-เดือน-ปี เกิด :     23/09/2540  
 
   ข้อมูลที่อยู่
 เลขที่ :     18  
 หมู่ที่ :     16  
 ตรอก/ซอย :     -  
 ถนน :     -  
 จังหวัด :     อุดรธานี  
อำเภอ :     กุมวาปี  
ตำบล/แขวง :     พันดอน  
รหัสไปรษณีย์ :     41370  
โทรศัพท์ :     -  
 โทรศัพท์เคลื่อนที่ :     0648541080  
 
 
 
© วิทยาลัยพิชญบัณฑิต 064 292 0912