<<กลับ
บันทึกข้อมูลปีการศึกษาที่เข้าศึกษา : 2561 (รหัส 61)
 
}
 
 
   ข้อมูลส่วนตัว
 เลขที่ :     39  
   
 เลขประจำตัวประชาชน/เลข 13 :     3411400694231  
 รหัสประจำตัวนักศึกษา :     6106110055  
 คำนำหน้า :     นาง  
 ชื่อ :     มณีรัตน์  
 นามสกุล :     ศรีระพันธ์  
 คำนำหน้าภาษาอังกฤษ :     Mrs.  
 ชื่อภาษาอังกฤษ :     MANEERAT  
 นามสกุลภาษาอังกฤษ :     SRIRAPUN  
 วัน-เดือน-ปี เกิด :     31/01/2523  
 
   ข้อมูลที่อยู่
 เลขที่ :     52  
 หมู่ที่ :     3  
 ตรอก/ซอย :     -  
 ถนน :     -  
 จังหวัด :     อุดรธานี  
อำเภอ :     กุมวาปี  
ตำบล/แขวง :     เวียงคำ  
รหัสไปรษณีย์ :     41110  
โทรศัพท์ :     -  
 โทรศัพท์เคลื่อนที่ :     0894423462  
 
 
 
© วิทยาลัยพิชญบัณฑิต 064 292 0912