<<กลับ
บันทึกข้อมูลปีการศึกษาที่เข้าศึกษา : 2561 (รหัส 61)
 
}
 
 
   ข้อมูลส่วนตัว
 เลขที่ :     23  
   
 เลขประจำตัวประชาชน/เลข 13 :     1420100109696  
 รหัสประจำตัวนักศึกษา :     6106110064  
 คำนำหน้า :     นางสาว  
 ชื่อ :     เกศรินทร์  
 นามสกุล :     สุพรมอินทร์  
 คำนำหน้าภาษาอังกฤษ :     Miss.  
 ชื่อภาษาอังกฤษ :     Kessarin  
 นามสกุลภาษาอังกฤษ :     Supromin  
 วัน-เดือน-ปี เกิด :     6/01/2538  
 
   ข้อมูลที่อยู่
 เลขที่ :     257  
 หมู่ที่ :     10  
 ตรอก/ซอย :     -  
 ถนน :     -  
 จังหวัด :     เลย  
อำเภอ :     เมืองเลย  
ตำบล/แขวง :     กกดู่  
รหัสไปรษณีย์ :     42000  
โทรศัพท์ :     -  
 โทรศัพท์เคลื่อนที่ :     0642920912  
 
 
 
© วิทยาลัยพิชญบัณฑิต 064 292 0912