<<กลับ
บันทึกข้อมูลปีการศึกษาที่เข้าศึกษา : 2561 (รหัส 61)
 
}
 
 
   ข้อมูลส่วนตัว
 เลขที่ :     5  
   
 เลขประจำตัวประชาชน/เลข 13 :     1640100335899  
 รหัสประจำตัวนักศึกษา :     61030182  
 คำนำหน้า :     นางสาว  
 ชื่อ :     กัญญาลักษณ์  
 นามสกุล :     คงสมบูรณ์  
 คำนำหน้าภาษาอังกฤษ :     Miss.  
 ชื่อภาษาอังกฤษ :     Kanyalak  
 นามสกุลภาษาอังกฤษ :     Kongsomboon  
 วัน-เดือน-ปี เกิด :     20/05/2542  
 
   ข้อมูลที่อยู่
 เลขที่ :     76/2  
 หมู่ที่ :     13  
 ตรอก/ซอย :     -  
 ถนน :     -  
 จังหวัด :     สุโขทัย  
อำเภอ :     เมืองสุโขทัย  
ตำบล/แขวง :     บ้านกล้วย  
รหัสไปรษณีย์ :     64000  
โทรศัพท์ :     -  
 โทรศัพท์เคลื่อนที่ :     0947381519  
 
 
 
© วิทยาลัยพิชญบัณฑิต 064 292 0912