<<กลับ
บันทึกข้อมูลปีการศึกษาที่เข้าศึกษา : 2561 (รหัส 61)
 
}
 
 
   ข้อมูลส่วนตัว
 เลขที่ :     26  
   
 เลขประจำตัวประชาชน/เลข 13 :     1411001161097  
 รหัสประจำตัวนักศึกษา :     6106110042  
 คำนำหน้า :     นางสาว  
 ชื่อ :     จิร��ิญญา  
 นามสกุล :     สระมูล  
 คำนำหน้าภาษาอังกฤษ :     Miss.  
 ชื่อภาษาอังกฤษ :     Chiraphinya  
 นามสกุลภาษาอังกฤษ :     Samun  
 วัน-เดือน-ปี เกิด :     02032541  
 
   ข้อมูลที่อยู่
 เลขที่ :     226  
 หมู่ที่ :     4  
 ตรอก/ซอย :     -  
 ถนน :     -  
 จังหวัด :     อุดรธานี  
อำเภอ :     วังสามหมอ  
ตำบล/แขวง :     คำโคกสูง  
รหัสไปรษณีย์ :     41280  
โทรศัพท์ :     0935182098  
 โทรศัพท์เคลื่อนที่ :     0935182098  
 
 
 
© วิทยาลัยพิชญบัณฑิต 064 292 0912